Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Forenkle, forbedre, fornye – forglemme?

"Vi lette i Statsbudsjettet men fant ikke et spor av lovet «Nasjonal strategi for pårørende» vedtatt i regjeringsplattformen

Innspill Statsbudsjett 2019

Pårørendealliansen har i år igjen foretatt en pårørendeundersøkelse (2017) som tegner et dystert bilde av pårørendes situasjon i Norge. Vi har hørt fra familiens omsorgspersoner som er hjemmeværende på grunn av manglende støtte eller dårlig pusterom, samt personer som har kollapset på grunn av utmattelse. Hvordan deres rolle påvirker egen helse negativt og hvordan de opplever å ikke greie å ivareta de andre barna i familien Og familier som rammes økonomisk. Mange har vanskeligheter med å kombinere jobb og pårørende rollen. Det ser ut som det er kvinnen som bærer det største omsorgsansvaret. Unge pårørende som slutter i studiene for å ivareta familiemedlemmer. Og barn som pårørende som ikke blir inkludert og sett.

Vi har beregnet at 800 000 er pårørende og de yter nesten like mye omsorg som kommunehelsetjenesten. Denne omsorgen har vi forsiktig har anslått til 40 milliarder årlig

En av seks personer i Norge er i en pårørendesituasjon til enhver tid. I fremtiden vil dobbelt så mange ha behov for omsorg og helsehjelp. Vi får en aldrende befolkning og økende antall mennesker med funksjonshemming eller kronisk tilstand som trenger støtte og omsorg for å ha et verdig liv. Samtidig er det behov for at kvinner øker sin deltagelse i arbeidslivet og vi skal alle jobbe lenger.

"Vi registrerer at man over 100 ganger nevner ordet «pårørende» i HOD sitt budsjett for å synliggjøre at de er en viktig ressurs. Men budsjettet som er fremlagt viser få tegn til å ta vare på våre «usynlige omsorgshelter» med konkrete tiltak for å bedre deres situasjon.

Det er positivt at man viderefører pårørendeprogrammet med 11 mill og har satt av 25 mill til rett til dekning av reise- og oppholdsutgifter for barn som pårørende. Likevel: Regjeringen skrev i sin Regjeringserklæring (januar 2018) at de skulle legge frem en Nasjonal strategi for pårørende men vi kan dessverre ikke se at denne er nevnt i Statsbudsjettet.

Norge er det siste landet i Europa som stiftet en paraplyorganisasjon for pårørende, som skal arbeide for å forbedre pårørendes interesser og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen skal synliggjøre pårørendes utfordringer i alle livsfaser og være en aktiv pådriver i utformingen av en pårørendepolitikk i Norge. Vi mener tiden er moden for at man setter av midler i budsjettet for å kunne ivareta pårørendes/familiens stemme og rolle i vårt samfunn. Vi må sikre at denne «viktige ressursen» ikke blir oppbrukt da vi er helt avhengig av deres innsats for å kunne ha et bærekraftig samfunn i fremtiden.

"Det trengs nå konkrete budsjettpunkter, ikke flere fagre ord!

Våre forslag til punkter i Statsbudsjettet 2019 er:

• at det settes av midler til Pårørendealliansen som skal arbeide for å forbedre pårørendes interesser og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til (HOD)

• at det avsettes midler til å utarbeide en Nasjonal strategi for pårørende med departementene HOD, BLD og ASD som utgangspunktet for en helhetlig pårørendepolitikk i Norge. (HOD)

• at det avsettes midler for å stimulere til å opprette egne pårørendeutvalg på institusjoner (HOD) i regi av Leve hele livet

• at det avsettes midler for å stimulere kommunene til å lage en pårørende strategi (HOD)

• at det avsettes midler til å utarbeide en pårørendekontakt som avklarer ansvar og roller mellom pårørende og tjenestene + et par prøveprosjekter (HOD)

• at det avsettes midler for mer kunnskap om hvordan unge pårørende påvirkes i forhold til deres utdanning (BLD)

• at det avsettes midler for å sehvordan pårørende kan inkluderes i IA avtalen slik at de ikke faller ut av arbeidslivet (ASD)

• at det avsettes midler for mer kunnskap om hvorfor ansatte i pårørendesituasjon har høyere sykefravær i forhold til resten av befolkningen (ASD)

• at det avsettes midler for mer kunnskap om hvordan kvinner i alderen 40-69 situasjon har det når de kombinerer arbeid og omsorg (BLD)

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!