Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Ja vi trenger et Eldreombud!

Landet har fått en ny Regjering og en ny regjeringsplattform. I denne står det følgende side 49:

  • Etablere et eget eldreombud etter modell av Barneombudet.

Da er det hyggelig å konstatere at her er vi i Pårørendealliansen forut for vår tid! I vårt Høringssvar 15.01.19 til innspill om Pasient og brukerombudene og deres rolle med evt Nasjonalt Pasient og bruker ombud, tar vi tydelig til orde for at det viktigste fremover er et nasjonalt Eldreombud på linje med Barneombudet! Det skal komme mer om dette og ny høring men her er vi veldig klare og begrunnelsen er:

Oppnevnelse av et eget Eldreombud

"«De fleste eldre er friske, – men de fleste syke er eldre»

Med dette i mente ønsker vi å sterkt å støtte oppnevnelsen av et eget Eldreombud.

Som det påpekes i notatet fra 2.oktober, så er det mange eldre som er friske og ressurssterke selv og/eller har ressurssterke pårørende. Men de som ikke har ressurssterke pårørende eller står uten pårørende, er i dag ikke ivaretatt godt nok. Dette er grupper som det vil bli flere av i fremtiden.

Vi ser at utfordringene i dagens eldreomsorg til syke eldre fortsatt er store. Nesten daglig er det overskrifter om svikt og manglende helsehjelp eller dårlige omsorgstilbud. Det skjer en stadig forskyvning av helsetjenester og omsorg inn i de enkelte eldre sine hjem og pårørende melder om mange utfordringer.

Vi har en vei å gå på dette området til tross for reformer og gode intensjoner.

Riksrevisjonene rapport av 2.11.2018 peker på flere bekymringsfulle og grunnleggende utfordringer i hjelp og omsorg for eldre. Et av disse er at bestillingskontor/tjeneste-tildeler for en av fire eldre faktisk ikke avdekker deres behov ved å snakke med dem eller høre på fagfolk før de fatter sitt vedtak. Dette sier noe om grunnleggende holdningsutfordringer overfor en svak gruppe.

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2018-2019/Tilgjengelighet-og-kvalitet-i-eldreomsorgen/

På området menneskerettigheter for eldre i sykehjem vet vi at Norge flere ganger har vært i søkelyset og har måttet utrede og står til rette for FN om hvilke tiltak som gjøres. Senest 16 august 2018 leverte NIM Norsk institutt for menneskerettigheter inn flere forslag til spørsmål som bør stilles til norske myndigheter om bruk av tvangsbruk overfor eldre i sykehjem og om vergemålsbruk.

https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2018/08/NIM-to-CRPD-pre-session_final.pdf

Vi kan bare undre oss over hvordan dette tenkes styrket med den stadige økningen av hjemmebasert omsorg og de situasjoner som kan oppstå der i de enkelte hjem.

Fra årsrapporter vet vi at 40 % av de som klager til Pasient og bruker ombudene er pårørende, og mange klager på vegne av manglende eller mangelfull hjelp til eldre. Selv antar Helsetilsynet at de som klager bare er 10 % av de totale som burde ha klaget, noe artikkelen under viser

https://www.aftenposten.no/norge/i/Jxw7/Misnoye-med-eldreomsorg-forer-sjelden-til-klager

Når vi i 20140 regner med at over 1,4 millioner i Norge er over 70 år, vet vi at en økende andel av disse vil stå alene og mange vil trenge helsehjelp, rett og slett fordi de lever lenger med sine mange sykdommer.

"Utfordringen er at det finnes ingen som «tar saken» samlet for eldre som trenger hjelp på ulike områder.

Det finnes mange gode organisasjoner som sloss for friske eldre og for noen ulike diagnoser som ofte rammer eldre. Det finnes ingen felles stemme som løfter opp utfordringene for eldre som gruppe når de er syke eller som hele tiden belyser og etterspør hvordan grunnleggende rettigheter og muligheter for eldre ivaretas. Dette er noe vi trenger sårt.

Om tiden ikke har vært inne før for å opprette et Eldreombud på linje med Barneombudet, så er den det nå!

"Det trengs et uavhengig Eldreombud som kan gå ut og fronte eldre sin sak i alle øverste fora og som blir lyttet til, med et mandat og et støtteapparat på linje med det Barneombudet har.

Les hele Høringssvaret vårt her:

Høringssvar – Ombud og Eldreombud

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!