Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Startskuddet har gått for Pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi pasient eller deg som pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Familien skal involveres.

Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som også sikrer god ivaretakelse av barn som pårørende. Det avklares om pasienten har mindreårige barn eller søsken, og om disse er tilstrekkelig ivaretatt. Videre står det at pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon/ kunnskap, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet.

Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas og tas hensyn til

Pårørendealliansen har tatt ut tall fra Pårørendeundersøkelsen (2017) for pårørende innen psykisk helse og avhengighet som tegner et dystert bilde av pårørendes situasjon i møte med helsevesenet. Pårørendeundersøkelsen viser blant annet at:

• Kjønnsfordelingen 90% kvinner og 10% menn

• 5 av 10 har vært stått i pårørenderollen i mer enn 10 år

• 9 av 10 får ingen økonomisk kompensasjon

• 4 av 10 bor i samme hus som den man er pårørende til

• 7 av 10 oppgir at de har dårlig helse

Når man spør pårørende «Hva er viktig deg» svarer de:

• Gode, koordinerte –forutsigbare tjenester

• Planlagte – tilpasset hjelpetilbud for vår situasjon (63%)

• 85% ønsker hjelp av fagfolk og 46% av andre pårørende

Flere tall fra denne undersøkelsen se link: Raskefakta psykisk helse

Vi håper at pakkeforløpet kan bidra til at pårørende i mye større grad skal bli hørt, sett, inkludert og anerkjent for den enorme innsatsen de gjør ovenfor dem de er pårørende til.

I pakkeforløpene forventes det at tjenesten skal ta i bruk pårørendeveilederen for å oppnå målsetningen med pakkeforløpene. se link: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveilederAv erfaring så er vi bekymret for at denne veilederen ikke i tilstrekkelig grad bli prioritert!

Vi oppfordrer alle til å engasjere til at den tas i bruk og at de ansatte får opplæring om hvordan man skal bruke denne veilederen

Etterspør om tjenesten kjenner og bruker denne veilederen når de samarbeider med pårørende – og om de er informert om hvilke plikter og ansvar de har ovenfor pårørende.

Ønsker du mere informasjon om pakkeforløpet kan du benytte disse linken: https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus/hva-er-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus#P%C3%A5r%C3%B8rendes-roller-og-rettigheterDe tre første pakkeforløpene som skal innføres fra 1. januar 2019• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksnehttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-voksne• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge• Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rusbehandling-tsb-pakkeforlop

Flere pakkeløp vil bli offentliggjort etter hvert så følg med!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!