Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Stortingshøringer og våre budskap

Oktober og Statsbudsjett betyr også en travel politisk periode. Enda mer så når det er Regjeringsskifte, et ganske nytt Storting og med en tredjedel nye representanter. Hvem havner i hvilken komite? Hva er det lurt å være opptatt av? Hva får du egentlig sagt på 3 minutter?

Heldigvis er vårt overordnede mål som alltid å snakke pårørendes sak på viktige områder i de komiteene vi søker om å komme i. Videre sender vi alltid inn et skriftlig innspill som utdyper det vi tar opp. Dette finnes som dokumenter under Høringer på Stortinget. Målene våre er i tråd med de sakene vi skal jobbe med på et overordnet og nasjonalt nivå. Derfor troppet vi opp i 5 ulike komiteer og hadde 2 til 4 hovedbudskap til hver av dem:

Helse og omsorgskomiteen – her løftet vi 3 saker:

 • Det må utarbeides og innføres samarbeidsavtaler mellom kommuner og pårørende, for å avtale hvem gjør hva og viktige ting som kontaktperson, avlastning med mer.
 • Beredskapsplaner i kommunene må inneholde plan for pårørende som yter omsorg til sårbare grupper. Det har koronaperioden vist med all tydelighet
 • Digitaliseringen – vi er bekymret for den raske digitaliseringen som IKKE tar hensyn til at enkelte grupper aldri vil klare å betjene disse løsningene, eller at pårørende må ta over når de ikke kan, noe som ikke er lagt til rette for på enkel eller standardisert måte.

Arbeids og sosialkomiteen – ett budskap om hva som IKKE er gjort

Stortinget må nå ta tak i det som skulle vært utredet innen 2020 i henhold til «Program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepoltikk» vedtatt i Meld St 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg: «I neste fase av programmet utredes spørsmål om endringer i de økonomiske kompensasjonsordningene og permisjonsbestemmelsene i samarbeid med Arbeidsdepartementet»

Dette er ikke gjort. Den fremlagte Pårørendestrategien med handlingsplan i des 2020 hadde ikke noen nyheter på dette området. I Hurdalsplattformen ser vi følgende formulering s.60:

«Forbedre regelverket for pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og muligheten til å kombinere arbeid og omsorg.»

Nå må Stortinget sikre at det blir mulig å kombinere arbeid og pårørendeomsorg, uansett hvor du bor, kjønn, hvor du jobber og at det blir like rammer for alle arbeidsgivere! Dette arbeidet må påbegynnes snarest mulig, skal det bli ferdig i denne Stortingsperioden! Pårørendealliansen krever nå at:

 • Det skal det settes ned et partssammensatt utvalg med partene fra arbeidslivet, Pårørendealliansen og relevante organisasjoner med pårørendekompetanse. Utvalget skal vurdere dagens og fremtidens permisjons – og kompensasjonsordninger for pårørende som står i krevende omsorgsarbeid, så det tilpasses et moderne familieliv med et moderne arbeidsliv.

Familie og kulturkomiteen – her løftet vi frem 4 saker

 1. Unge pårørende – de mellom 15 – 20 år , må inn som egen gruppe i den lovede Fullføringsreformen i vgs.
 2. Kunnskap om gruppen Unge pårørende – vi ber komiteen trykke på for at det skal komme spørsmål til denne gruppen i nasjonale undersøkelser eks. UngData undersøkelsen
 3. Digitalisering – samme bekymring som i Helsekomiteen
 4. Likestilling mellom menn og kvinner – som i Arbeidskomiteen – bedre vilkår for pårørendeomsorg vil jevne ut at det er kvinner som særlig tar denne omsorgen. Likestill med småbarn!

Kommunalkomiteen – her løftet vi igjen 3 saker:

 1. Samarbeidsavtale – som i Helsekomiteen, og like viktig for kommunene for å ha oversikt over hvem de pårørende er
 2. Beredskapsplaner – som i Helsekomiteen
 3. Digitalisering – som i Helsekomiteen

Justiskomiteen – vi løftet frem 3 viktige områder:

 1. Handlingsplan mot Vold og overgrep i nære relasjoner. Det er i denne ingen tiltak for å sikre at pårørende som utsettes av vold og overgrep skal ivaretas, dette gjelder for pråørende i alle aldre. Her ber vi komiteen sørge for at dette er en dimensjon å ta med seg videre
 2. Beredskapsplaner – pårørende som omsorgspersoner til sårbare gruppe må med i beredskapsplaner, ref. koronaerfaringer
 3. Anmodning om å følge opp manglende vedtak av Stortingsmelding. Se argumenter under Arbeids og sosialkomiteen.

Vi har nå sagt fra – men hører komiteene? Det skal bli spennende å følge med på…….og nå er jobben vår å følge opp parti for parti!

Du kan finne program og lenker til høringene ved å søke opp på Stortinget.no

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!